فراخوان اعضای پایگاه جهت شجره طیبه

پایگاه بسیج شهید منتظری تعدادی از اعضای پایگاه را جهت تشریح طرح شجره طیبه در روزجمعه ۱۵/۰۷/۹۰ ساعت ۹صبح فراخوان نمود. دراین فراخوان که حدود ۴۵نفرشرکت داشتند پس از تلاوت قرآن توضیحاتی توسط فرماندهی پایگاه ارائه شد وسپس آقای حاج حیدری هم توضیحات تکمیلی درخصوص شجره طیبه برای حاضران مطرح نمودند.سپس اعضای شش حلقه شجره طیبه پایگاه بصورت تفکیکی مشخص شدند

گزارش تخلف
بعدی